Consells per a una correcta contractació

  1. No valori les ofertes pel seu preu únicament, estudiï i compari la qualitat de les unitats d’obra entre diverses ofertes. Recordi que al final el barat gairebé sempre surt car.
  2. Desestimi ofertes de professionals no especialistes en el sector de la impermeabilització.
  3. Comprovi que l’industrial és coneixedor dels diferents sistemes i solucions que ofereix el mercat, per poder escollir la millor en cada cas.
  4. Al seu torn l’industrial hauria de demostrar ser coneixedor en profunditat dels diferents materials i productes d’impermeabilització existents, per poder escollir el millor si escau.
  5. Sol·liciti el nom del fabricador i les Fitxes Tècniques dels productes triats, li ajudaran a entendre millor la solució aportada per l’industrial i aclariran els seus possibles dubtes.
  6. Asseguri’s que l’empresa de serveis està legalment constituïda i disposi de la seva corresponent llicència fiscal.
  7. Informi’s si els treballs seran realitzats per personal propi de l’empresa o seran subcontractats.
  8. Comprovi que els operaris estan assegurats i al corrent de tots els seus SS.SS, tant si són propis de l’empresa, com a subcontractats.
  9. L’empresa haurà d’estar al corrent de tots els seus pagaments i obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda.
  10. L’empresa haurà de tenir contractats i vigents, totes les assegurances obligatòries, tant d’accidents de Treball com de Responsabilitat Civil i Danys a Tercers.