Hotel Sallés 5* Badalona

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA DE PARKING amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica de 3kg/m2 SBS 30 FV i acabat amb làmina autoprotegida amb geotextil tipus PARKING SBS 48FP. COBERTES PLANTA 4 i PLANTA 15 amb formació de pendents amb morter semi-sec, imprimació asfàltica, impermeabiltzació amb dues làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40 FV + 40FP, aïllament XPS, Geotextil i acabat amb capa de formigó semi-fratassat de 5cm. Superfície 5400m2.